Logo
0 ks
za 0,00 Kč
Nákupní košík je prázdný
Potřebujete poradit? Neváhejte mě kontaktovat.
 1. Úvod
 2. INFORMACE O NÁKUPU
 3. Kompletní obchodní podmínky
Kompletní obchodní podmínky

 

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na internetové adrese www.panelystj.cz a www.facebook.com/panely.stj (dále jen „internetový obchod“).

 2. Prodávajícím a provozovatelem internetového obchodu je Dominika Ščerbová se sídlem Hrusice 0155, 251 66 Hrusice, IČ: 75303922; kontaktní údaje: e-mail: info@panelystj.cz, telefon: +420725300049 (dále jen „prodávající“).

 3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před obecnými ustanoveními těchto obchodních podmínek.

 4. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 5. Tyto obchodní podmínky a kupní smlouva se uzavírají v českém jazyce.

II. INFORMACE O ZBOŽÍ A CENÁCH

 1. Informace o zboží, včetně uvedení cen jednotlivého zboží a jeho hlavních vlastností jsou uvedeny u jednotlivého zboží v katalogu internetového obchodu. Prodávající není plátce DPH. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v internetovém obchodě. Toto ustanovení nevylučuje sjednání kupní smlouvy za individuálně sjednaných podmínek.

 2. Veškerá prezentace zboží umístěná v katalogu internetového obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

 3. V internetovém obchodě jsou zveřejněny informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží kupujícímu, a to jak v rámci České republiky, tak do vybraných zahraničních zemí.

III. OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

 1. Kupující provádí objednávku zboží vyplněním objednávkového formuláře v internetovém obchodě, při zakázkové výrobě e-mailovou poptávkou či facebookovou konverzací.

 2. Při zadávání objednávky si kupující vybere zboží, počet kusů zboží, způsob platby a doručení.

 3. Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Při odesílání objednávky postupuje nakupující podle pokynů. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení kupujícího o tom, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami.

 4. Neprodleně po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky na e-mailovou adresu, kterou kupující při objednání zadal. Toto potvrzení je automatické a nepovažuje se za uzavření smlouvy. Kupní smlouva je uzavřena až po přijetí objednávky prodávajícím. Oznámení o přijetí objednávky je doručeno na e-mailovou adresu kupujícího či facebookovou konverzací při FB objednávce (dle domluvy s prodávajícím).

 5. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na jeho e-mailovou adresu či facebookovou konverzací pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením kupujícího o přijetí této nabídky prodávajícímu na jeho e-mailovou adresu či facebookovou konverzací uvedenou v těchto obchodních podmínkách.

 6. Všechny objednávky přijaté prodávajícím jsou závazné. Kupující může zrušit objednávku, dokud není kupujícímu doručeno oznámení o přijetí objednávky prodávajícím. Kupující může zrušit objednávku telefonicky na telefonním čísle nebo e-mailem prodávajícího uvedený v těchto obchodních podmínkách.

 7. Kupní smlouva ve formě objednávky má platnost 7 dnů. Nebude-li bez udání důvodů objednávka ze strany kupujícího uhrazena, má prodávající právo objednávku zrušit. Lhůtu platnosti objednávky je možné na žádost kupujícího prodloužit. 

 8. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží v internetovém obchodě, nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že kupujícímu bylo zasláno automatické potvrzení o obdržení objednávky podle těchto obchodních podmínek. Prodávající informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho e-mailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí kupujícím na e-mailovou adresu prodávajícího či facebookovou konverzací.

 IV. ZÁKAZNICKÝ ÚČET

 1. Na základě registrace kupujícího provedené v internetovém obchodě může kupující přistupovat do svého zákaznického účtu. Ze svého zákaznického účtu může kupující provádět objednávání zboží. Kupující může objednávat zboží také bez registrace.

 2. Při registraci do zákaznického účtu a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v zákaznickém účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

 3. Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost, ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho zákaznického účtu. Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami.

 4. Kupující není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám.

 5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, když kupující svůj uživatelský účet déle nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy a těchto obchodních podmínek.

 6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob (poskytovatelů e-shopového rozhraní a provozovatele serveru).

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY A DODÁNÍ ZBOŽÍ

 1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy  kupující uhradí bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího č.:2401237585/2010, vedený u FIO banky (dále jen „účet prodávajícího“), případně formou dobírky na uvedený účet.

 2. Společně s kupní cenou je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li dále uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

 3. Platba v hotovosti není možná.

 4. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby (číslo objednávky, uvedeno při objednávání i na faktuře). 

 5. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 10 dnů od uzavření kupní smlouvy.

 6. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího.

 7. Prodávající nepožaduje od kupujícího předem žádnou zálohu či jinou obdobnou platbu. Úhrada kupní ceny před odesláním zboží není zálohou.

 8. Zboží je kupujícímu dodáno: 

  • na adresu určenou kupujícím v objednávce nebo

  • prostřednictvím výdejny zásilek na adresu výdejny, kterou kupující určil

    
 9. Volba způsobu dodání se provádí během objednávání zboží.

 1. Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží jsou uvedeny v objednávce kupujícího a v potvrzení objednávky prodávajícím. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

 2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

 3. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

 4. Prodávající vystaví kupujícímu doklad o zaplacení, tento doklad je odeslán na e-mailovou adresu kupujícího.

 5. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží, včetně nákladů na dodání, nejdříve však převzetím zboží. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.

VI. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 1. Kupující, který uzavřel kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, má právo od kupní smlouvy odstoupit.

 2. Lhůta pro odstoupení od smlouvy činí 14 dnů ode dne převzetí zboží.

 3. Kupující nemůže odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo vytvořeno přímo pro jeho osobu (potisk látek a šití na zakázku). Toto zboží však samozřejmě může reklamovat v případě vad. 

 4. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy musí kupující odeslat prohlášení o odstoupení ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy.

 5. Odstoupení od kupní smlouvy zašle kupující na e-mailovou nebo doručovací adresu prodávajícího uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Prodávající potvrdí kupujícímu bezodkladně přijetí odstoupení od smlouvy.

 6. Kupující, který odstoupil od smlouvy, je povinen vrátit prodávajícímu zboží do 14 dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Kupující nese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

 7. Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho přijal na kupujícím uvedený bankovní účet.

 8. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, není prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

 9. Zboží musí vrátit kupující prodávajícímu nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné a je-li to možné, v původním obalu. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

 10. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob nebo nedostupnosti zboží. Prodávající bezodkladně informuje kupujícího prostřednictví emailové adresy uvedené v objednávce a vrátí ve lhůtě 10 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy na kupujícím uvedený bankovní účet.

VII. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ (reklamace)

 1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

  • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

  • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

  • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

  • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

  • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

 1. Kupující bere na vědomí, že zboží vyrobené na objednávku má povahu ručně vyrobeného produktu a jako takový se jednotlivé kusy mohou lišit jak mezi sebou, tak i od fotografie uvedené u produktu. Uvedené fotografie jsou ilustračního charakteru. Změny se mohou projevit odlišností v barvě, tvaru i velikosti. Výrobek však vyhovuje užívání, pro které byl určen a diferenciace nelze uznat jako reklamovatelnouvadu.

 2. Reklamace se nevztahuje na vady vzniklé špatnou údržbou (praní při vysokých teplotách, žehlení materiálů, které nelze žehlit apod.), doporučená údržba je vždy uvedena u popisu zboží.

 3. Reklamaci taktéž není možné uplatnit na změnu materiálu, která nastává po častém, případně nešetrném praní – seprání, vytváření nopků na tkanině apod.

 4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí zboží kupujícím, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Toto ustanovení se nepoužije u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

 5. V případě výskytu vady může kupující prodávajícímu předložit reklamaci a požadovat

  • výměnu za nové zboží,

  • opravu zboží,

  • přiměřenou slevu z kupní ceny,

  • odstoupit od smlouvy.

 1. Kupující má právo odstoupit od smlouvy,

  • pokud má zboží podstatnou vadu,

  • pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady nebo vad po opravě,

  • při větším počtu vad zboží.

     
 2. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

 3. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy a kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy dojde projev vůle kupujícího (uplatnění práva z vadného plnění) prodávajícímu.

 4. Prodávající písemně informuje kupujícího o výsledku reklamace.

 5. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu a přesto věc zakoupil, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

 6. V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním reklamace. Toto právo může kupující u prodávajícího uplatnit ve lhůtě do jednoho měsíce po uplynutí záruční doby.

 7. Volbu optimálního způsobu reklamace z nabídnutých možností prodávajícícím má kupující.

 8. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

VIII. DORUČOVÁNÍ KORESPONDENCE

 1. Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty či facebookové komunikace.

 2. Kupující doručuje prodávajícímu korespondenci na e-mailovou adresu uvedenu v těchto obchodních podmínkách (info@panelystj.cz). Prodávající doručuje kupujícímu korespondenci na e-mailovou adresu uvedenou v jeho zákaznickém účtu nebo v objednávce.

IX. ODESÍLACÍ A DODACÍ LHŮTY, ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY V PŘÍPADĚ PŘEKROČENÍ DODACÍ LHŮTY

 1. Odesílací lhůta skladové nabídky zboží v internetovém obchodě prodávajícího jsou dva pracovní dny od data přijetí platby na bankovní účet prodávajícího či data objednání zboží na dobírku.

 2. Odesílací a dodací lhůta na zakázku šitých výrobků je sjednávána individuálně. Kupující má právo odstoupit od smlouvy v případě neodeslání hotového výrobku kupujícím o více než 7 pracovních dní. O možném zpoždění je prodávající kupujícího povinen informovat před jeho vznikem. V případě, že tak neučiní, je kupující oprávněn od smlouvy odstoupit před uplynutím této doby.

 3. Dodací lhůta potisku látek na zakázku se odvíjí od data uzavírky příjmu objednávek, o kterém je kupující prodávajícím informován. Běžná dodací lhůta je 3 týdny (21 dní) od data uzavírky objednávek. Kupující má právo odstoupit od smlouvy v případě neodeslání hotových potištěných látek kupujícím o více než 7 pracovních dní. O možném zpoždění je prodávající kupujícího povinen informovat před jeho vznikem. V případě, že tak neučiní, je kupující oprávněn od smlouvy odstoupit před uplynutím této doby.  

X. MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ

 1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

 2. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: https://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

 3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

 2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

 3. Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.

 4. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.

 5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 6. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

 7. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 3.1.2021.

Šité výrobky na zakázku
 

Kromě hotových výrobků skladem nabízím i šití na zakázku, včetně možnosti zhotovit pro šití i látku s motivem na přání nebo přímo s použitím vaší fotografie či obrázku.

V mé nabídce najdete doplňky pro děti i dospělé, látková PEXESA a speciální výrobky pro zvukovou techniku.

Ceník a kompletní informace, jak při zájmu o zakázkové šití postupovat, jsou sepsány ve článku Šité výrobky.

Potisk látek

Ceny od 19 Kč, výroba od 1 kusu. Stačí pouze zaslat vaše obrázky e-mailem nebo přes Úschovnu.

Uzavírka příjmu objednávek na potisk látek je pravidelně cca každých 14dní (zpravidla kolem 1. a 15. dne v měsíci).

V březnu a dubnu budou termíny potiskových uzávěrek následující:

 • 25.3. (s odesláním hotových panelů kolem 8.4.)
 • 8.4. (s odesláním hotových panelů kolem 22.4.)
 • 22.4. (s odesláním hotových panelů kolem 6.5.)
 • 6.5. (s odesláním hotových panelů kolem 20.5.)
 • 20.5. (s odesláním hotových panelů kolem 3.6.)

Kompletní informace, jak postupovat, a ceník jsou sepsány ve článku Potisk látek - panely.

Kontakty
Dominika Ščerbová
PO-PÁ 9:00-15:00
© STJ - Dominika Ščerbová. Inspirujte se, nekopírujte.